Этот магазин требует, чтобы JavaScript был включен для правильной работы некоторых функций.

Нормативные документы

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Romana Brejeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Brejecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Firma POLIMAT z siedzibą w Przedbojewicach 33 za pośrednictwem sklepu internetowego polimat.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Romana Brejeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Brejecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Firma POLIMAT z siedzibą w Przedbojewicach 33 usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Определения

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za posrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Клиент - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezposrednio z jej dzialnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że ​​nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Регуламин - означает нижний уровень регуламина.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w способ określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza Romana Brejeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roman Brejecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Firma POLIMAT z siedzibą w Przedbojewicach 33 (88-150 Kruszwica), NIP: 5560011728, REGON: 091296260, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; электронная почта: kontakt@polimat.com.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie polimat.com.pl .

14 . Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za posrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

15 . Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16 . Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Постановление о защите от ответственности в Интернете

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe użytkowników Internetu z użyciem wszystkich Popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączen. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 кбит/с. Строка Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana для минимального разрешения экрана 1024x768 пикселей.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez server Sprzedawcy на диску twardym urządzenia koncowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach koncowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia koncowego Klienta oraz nie powoduje zmian configuracyjnych w urządzeniach koncowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia koncowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować uttrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W Celu Złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Za Pośrednictwem strony internetowej sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania zługe zone -knele j josteleshnie j josthry lezne -kneste j j usługre -j

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antiwirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta dzialności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej на zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej на zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Реестрация

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody на przetwarzanie его danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oswiadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na address Sprzedawcy za posrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Замувеня

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Codeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Клиент может складировать замки со складом Internetowym za posrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 yearziny na dobę.

3. Клиент składający zamówienie za posrednictwem Strony Internetowej Sklepu, completeuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Клиент по составлению рецептуры и заказа в «КОСЗИКУ» способ Доставок или форм платности, склад замков выслание формуляра замков до Sprzedawcy, wybierając na Stronie i Internetowej Sklepu. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieśćda w zwizemowzku z.

4. Клиент składający zamówienie za posrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na address e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, color oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 4, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że ​​zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za posrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz способ Dostawy.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów bedących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta address poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta address poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oswiadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej iz chwilą его otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na address poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracia lub skresłóm.

§ 5 Платности

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Клиент может выбрать następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (с получением przypadku реализации zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków rachunewna bank);
  2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  3. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU SA z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  4. gotówką przy odbiorze osobistym - Płatnoś w Biurze Sprzedawcy (W Tym Przypadku Realizacja Zamówienia Zostanie Dokonana niezwłocznie porzeshaniu klientowi przezerishiraneshiraneshiraneshiraneshiraneshiraneshiraneshiranehiryane- Zamorhiranehanehirianehiriastirain
  5. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (с przypadku реализации zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę).
  6. system płatności ratalnych "ratyPayU", obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od PayU SA z siedzibą w Poznaniu płatności za zamówiony Towar).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. Wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu другого термину на dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oswiadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Кодексу Цивильнего.

§ 6 Достава

1. Sprzedawca реализует Dostawę на terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar bedący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza на Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Термин Доставы и реализация замовения wсказаны на Строние Интернетовей Склепу лица jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 уст. 2 Регуламину.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za posrednictwem Dostawcy na address wskazany w Formularzu zamówienia.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na address poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Клиент obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie iw способ przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

8. Клиент, который может предоставить odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za posrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki bedącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Клиент с целой фабрикой otrzymania VAT powinien zadeklarować wmomencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (податник). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niegoadresem, podanym przy składaniu zamówienia jako address Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub póbę probę kontaktu telefonicznego celem Kzd ustalenia terminu, w którym W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Рекоймия

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, клиент может:

  1. złożyć oswiadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny bood odwad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad,rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagęniedogodności, na jakie narażałny społby in Klientania.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego на wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienic Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Клиент, который wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, Jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą на адрес Sprzedawcy. W wypadku Klienta bedącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oswiadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub reizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na address Sprzedawcy.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej za posrednictwem Sprzedawcy, która na koszt Sprzedawcy, w dogodnym dla Klienta terminie, odbierze reklamowany Towar celem dostarczenia do Sprzedawcy.

7. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub способ его zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie uttrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

8. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów bedących Przedsiębiorcami oraz bedących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodplatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Реклама может быть злой с электронной формой и адресом kontakt@polimat.com.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego Problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

10. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Гваранча

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez productenta Towaru bądź dystrybutora.

2. Wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient bedący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niżze niżze.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oswiadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Roman Brejecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Firma POLIMAT, (88-150 Kruszwica), Przedbojewice 33, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: kontakt@ polimat.com.pl. Oświadczenie można złożyć na Formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod address: Formularz odstąpienia . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oswiadczenia przed jego upływem.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oswiadczenie odstąpieniu za posrednictwem Formularza udostępnionego на stronie internetowej pod address: Formularz odstąpienia . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oswiadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie Formularza złożonego za posrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oswiadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta . Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na address Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. Wypadku odstąpienia Klient bedący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezposrednie koszty zwrotu.

11 . Jeśli ze względu на swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepuj.

12. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru bedące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia inowce charakteru,joyce towachakteru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że ​​Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Платные услуги

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, бесплатные электронные услуги:

  1. Новостная рассылка;
  2. Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane w §10 уст. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 yearziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Информационный бюллетень Z usługi Newsletter может помочь каждому клиенту, который предоставляет свой адрес электронной почты, wykorzystując w tym celu Formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formarza rejestracyjnego, клиент otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną poczty elektronicznej podany с формуляром rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Клиент может додатково podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie полюс с формуляром rejestracyjnym с celu subskrypcji usługi информационный бюллетень.

5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na address poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Информационный бюллетень przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usodpugilat.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter'a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych .

9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Заблокировать доступ до Конта Клиента и услуги неодплатныч с wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta и usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta или zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodplatnych drogą elektroniczną на адрес podany przez Klienta с формулой rejestracyjnym.

§ 11 Охрона данич особович

1. Засады охроны Даныч Особович заместье сов Polityce prywatności .

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca могą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez otherem stronę więdza przedza umowy oraz postanowien poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oswiadczenia woli na address poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13 Почтовая служба

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody iw granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania spru na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony bendą dążyły do ​​rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta bedącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, кто список jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Sprzedawca informuje, że pod address http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami на szczeblu unijnym (платформа ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta на 7 дней пжед wejściem w życie nowego Regulaminu или zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Клиент nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 р.